Pravidla soutěže pro provozovny

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek marketingové akce nazvané Pěnožrouti 2 (dále jen "soutěž"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla. Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků.

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Kofola a.s., se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČ 27767680, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3021 (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem soutěže je WMC Praha, a.s., se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 26509954, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7532 (dále jen „organizátor“)

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 1. 6. 2019 00:00:00 hod do 31. 8. 2019 23:59:59 hod (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky, prostřednictvím webové stránky www.penozrouti.cz/soutez (dále jen „místo konání soutěže“), a Slovenské republiky. Tato pravidla upravují pouze podmínky soutěže konané na území České republiky. Vyhodnocení soutěže a rozdělení výher, je separátní pro Českou a Slovenskou republiku.

Soutěž je pro účely vyhodnocení části soutěže o měsíční výhry rozdělena na jednotlivé soutěžní měsíce, a to následovně:

 • 1. Soutěžní měsíc probíhá od 1. 6. 2019 00:00:00 hod do 30. 6. 2019 23:59:59 hod
 • 2. Soutěžní měsíc probíhá od 1. 7. 2019 00:00:00 hod do 31. 7. 2019 23:59:59 hod
 • 3. Soutěžní měsíc probíhá od 1. 8. 2019 00:00:00 hod do 31. 8. 2019 23:59:59 hod

(dále jen jednotlivě „soutěžní měsíc“)

Pro účely vyhodnocení části soutěže o hlavní výhru se za dobu, za níž se tato část vyhodnocuje, považuje celá doba konání soutěže, tedy doba od 1. 6. 2019 00:00:00 hod do 31. 8. 2019 23:59:59 hod.

3. SOUTĚŽNÍ VÝROBEK

Soutěž se vztahuje na výrobky pořadatele soutěže, a to Kofola 20l KEG a Kofola 50l KEG prodávaný v době a v místě konání soutěže (dále také jako „soutěžní výrobek“). Na spodní straně víčka každého soutěžního výrobku je umístěn šestimístný unikátní soutěžní kód (dále jen „unikátní kód“). Unikátní kód lze rovněž získat od obchodních zástupců pořadatele v případě, že účastník soutěže vystaví ve své provozně poskytnuté POS materiály. Posouzení, zdali účastník obdrží stírací los obsahující unikátní kód, je v kompetenci obchodních zástupců pořadatele.

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěže se mohou zúčastnit pouze:

obchodní společnost či podnikatel (fyzická osoba) se sídlem na území České republiky, provozující na území České republiky „gastronomický provoz“ (zejm. restaurace, kavárny, bary, pivnice, kluby atd. – dále také jako „provozovna“ nebo “společnost”)

(dále také jako „soutěžící“ nebo „účastník“)

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci (a osoby v poměru obdobném) organizátora, pořadatele a všech spolupracujících agentur, společností či jiných subjektů, tyto jmenované subjekty a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (resp. osobou v obdobném poměru) uvedených společností či jiným shora uvedeným subjektem, nebo osoba jemu blízká, výhra se nepředá a propadá ve prospěch pořadatele soutěže k dalším propagačním či charitativním účelům.

5. ÚČAST NA SOUTĚŽI

Provozovna se do soutěže zapojí tak, že osoba oprávněná jednat za provozovnu (dále jen “oprávněná osoba”) v době konání soutěže:

 • 1. navštíví webovou stránku www.penozrouti.cz/soutez (dále jen “soutěžní web”);
 • 2. vyplní do zde umístěného registračního soutěžního formuláře:
  • své jméno, příjmení,
  • svou platnou a užívanou e-mailovou adresu,
  • telefonní číslo,
  • IČ provozovatele,
  • heslo,
  • heslo podruhé
  • pozici v rámci společnosti (provozovatele),
  • potvrdí následující checkboxy - (i) souhlasím s pravidly soutěže (i) souhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly a (i) jsem srozuměn/a s tím, že pouze osoba oprávněna jednat za provozovnu uvedená v obchodním či živnostenském rejstříku či osoba zmocněná osobou oprávněnou na základě plné moci, může provozovnu registrovat do soutěže; a
 • 3. řádně a úplně vyplněný registrační formulář odešle pomocí funkčnosti formuláře do soutěže.

Řádným doručením registračního formuláře v době trvání soutěže bude účastníkovi vytvořen na soutěžním webu jeho individuální uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“), pomocí nějž se může do soutěže zapojovat a prostřednictvím kterého může do soutěže vkládat jím nasbírané unikátní kódy ze soutěžních výrobků. Každý účastník může mít jen jeden uživatelský účet.

V případě, že oprávněnou osobou není osoba, která je uvedena v obchodním či živnostenském rejstříku jako statutární organ společnosti nebo jako osoba oprávněná jednat za provozovnu – jedná se například o zaměstnance provozovny, musí být takovou osobou předložena plná moc podepsaná ze strany statutárního orgánu společnosti nebo osoby oprávněné jednat za provozovnu. Vzor plné moci bude takové osobě zaslán jako příloha potvrzovacího e-mailu.

6. MECHANIKA

Soutěž spočívá ve sbírání unikátních kódů z víček soutěžních výrobků či ze stíracích losů od obchodních zástupců pořadatele a jejich následného ukládání na uživatelský účet účastníka, resp. jejich přihlašování do soutěže na soutěžním webu.

Každý unikátní kód je možné do soutěže přihlásit, resp. nahrát do soutěže prostřednictvím uživatelského účtu účastníka jen jednou, resp. bude akceptováno pouze jeho první přihlášení, s tím že na jeho opakované zadání již nebude brán zřetel. Prvním užitím v soutěži je unikátní kód zneplatněn.

Okamžikem řádného přihlášení jednoho unikátního kódu do soutěže je účastník jednou zařazen do soutěže, resp. jednou do příslušného měsíce dle okamžiku, ve kterém byl unikátní kód řádně přihlášen do soutěže prostřednictvím uživatelského účtu účastníka, tak i jednou do části soutěže o hlavní výhru. Rozhodující je čas doručení přihlášení unikátního kódu evidovaný organizátorem.

Jeden unikátní kód účastníka tak představuje jednu účast účastníka v soutěži, čím víc jich účastník do soutěže přihlásí, tím se jeho šance na výhru zvětšují.

7. URČENÍ VÝHERCŮ

Výherci z řad přihlášených účastníků budou určeni losováním. O losování bude sepsán písemný protokol.

Část soutěže o měsíční výhry:

Obratem, tedy do 7 dnů po ukončení příslušného soutěžního měsíce budou ze všech účastníků, kteří se řádně zapojili do soutěže a v příslušný soutěžní měsíc přihlásili do soutěže alespoň jeden unikátní kód prostřednictvím svého uživatelského účtu, organizátorem vylosováni výherci výher, a to následovně:

 • výherci elektrokola Author Elan 2019 – v každém soutěžním měsíci se rozděluje 2 ks této výhry, do soutěže je tak vloženo 6 ks této výhry
 • výherci horského kola Author Outset 26 2019 - v každém soutěžním měsíci se rozděluje 4 ks této výhry, do soutěže je tak vloženo 12 ks této výhry
 • výherci přenosného výčepu Pygmy 20/K - v každém soutěžním měsíci se rozděluje 5 ks této výhry, do soutěže je tak vloženo 15 ks této výhry
 • výherci zahradního grilu Gril BLACK PARTY, gril plynový- v každém soutěžním měsíci se rozděluje 6 ks této výhry, do soutěže je tak vloženo 18 ks této výhry
 • výherci mobilního telefonu Samsung Galaxy A7 Dual SIM Zlatá - v každém soutěžním měsíci se rozděluje 10 ks této výhry, do soutěže je tak vloženo 30 ks této výhry

Část soutěže o hlavní výhru:

Obratem, tedy do 7 dnů po ukončení soutěže bude ze všech účastníků, kteří se řádně zapojili do soutěže v době jejího konání, resp. přihlásili do soutěže v době jejího konání alespoň jeden unikátní kód prostřednictvím svého uživatelského účtu, organizátorem vylosován výherce hlavní výhry:

 • výherce skútru Yamaha D´elight – do soutěže je vložen 1 ks hlavní výhry

Účastník se může do soutěže zapojit opakovaně, vždy však přihlášením nového unikátního kódu do soutěže, a to prostřednictvím svého uživatelského účtu.

Vyhrát v soutěži může účastník opakovaně.

Vylosovaný soutěžící bude o svém vylosování informován organizátorem soutěže nejpozději do 21 dnů od provedení losování o měsíční výhru, respektive o výhru hlavní, a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl v registračním formuláři (dále jen „výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy může být vylosovaný soutěžící, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací, popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru. V takovém případě bude vylosovaný soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu, požadovaných informací, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě nedoručí pořadateli či organizátorovi odpověď na výherní zprávu, dodatečné informace, popř. nepředloží jakékoliv relevantní požadované doklady, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu.

Nereaguje-li soutěžící na výherní zprávu do 14 dnů, nebo nepodaří-li se vylosovaného soutěžícího bez zavinění pořadatele či organizátora kontaktovat, popř. výherci bez zavinění pořadatele či organizátora doručit výhru, soutěžící se nestává výhercem (popř. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu.

Organizátor si vyhrazuje právo požadovat od účastníka, který byl vylosován jako výherce jakékoliv výhry ve smyslu těchto pravidel, předložení víček soutěžních výrobků s unikátními kódy, s nimiž se účastník zapojil do soutěže, zejména v případě podezření na nesplnění pravidel soutěže. Pokud účastník nedoloží na výzvu organizátora ve stanovené lhůtě příslušná víčka s unikátními kódy, ztrácí nárok na výhru.

8. VÝHRY

Měsíční výhry:

 • elektrokolo Author Elan 2019 v hodnotě 29.028,- Kč (vč. DPH) – 6 ks této výhry
 • horské kolo Author Outset 26 2019 v hodnotě 8.300,- (vč. DPH) - 12 ks této výhry
 • přenosný výčep Pygmy 20/K v hodnotě 7.050,- Kč (vč. DPH) - 15 ks této výhry
 • zahradní gril Gril BLACK PARTY, gril plynový v hodnotě 3.800,- Kč (vč. DPH) - 18 ks této výhry
 • mobilní telefon Samsung Galaxy A7 Dual SIM Zlatá v hodnotě 6.050,- Kč (vč. DPH) - 30 ks této výhry

Hlavní výhra:

 • skútru Yamaha D´elight v hodnotě 68.970,- Kč (vč. DPH) – 1 ks této výhry

9. PŘEDÁNÍ VÝHER

Výhry budou ve lhůtě 30 dnů od ověření nároku na výhru zaslány na adresu výherce uvedenou při registraci do soutěže nebo poskytnutou účastníkem v odpovědi na výherní zprávu, prostřednictvím přepravní společnosti, případně budou předány osobně. Výhra v podobě elektrokola Author Elan 2019 a/nebo horského kola Author Outset 26 2019 může být rovněž předána osobně v autorizovaných prodejnách kol značky Author. Volba způsobu předání výhry náleží organizátorovi.

V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat a doručit mu výhru na jím uvedenou kontaktní adresu či mu výhru předat osobně dle podmínek stanovených výše, zaniká nárok výherce na získání výhry. Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za nedoručení výher v případě změny adresy, kterou výherce neoznámí včas.

Pořadatel ani organizátor nejsou odpovědní za zpoždění, poškození, ztrátu nebo nesprávné doručení výhry způsobené poštovní přepravou, ani za nedoručení výhry v případě nepřítomnosti výherce na doručovací adrese sdělené výhercem. Pokud výherce nebude zastižen, bude informován o možnosti náhradního doručení. Pokud výherce neposkytne potřebnou součinnost pro doručení výhry, ztrácí nárok na výhru a taková výhra bude nabídnuta vylosovanému náhradníkovi.

Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Účastník nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu byla vylosovaná a bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry v akci není možné reklamovat u pořadatele ani organizátora, veškeré reklamace je povinen výherce uplatnit přímo u dodavatele výher.

Vyhodnocení a vyhlášení soutěže provádí pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pravidly stanovena. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v akci právní či soudní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování pořadateli.

10. OSOBNÍ ÚDAJE

Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící (popř. fyzická osoba v soutěži zastupující účastníka – právnickou osobu) s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

 • Správcem je pořadatel;
 • Účelem je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher;
 • Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena; souhlas je možné odvolat na adrese [soutez@penozrouti.cz]
 • Doba zpracování je doba: od okamžiku zahájení soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru;
 • Rozsah údajů: údaje vyplněné v registračním formuláři dle těchto pravidel, a dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace,
 • více informací o zpracování, příjemce a informace o právech a možnostech jejich uplatnění soutěžící nalezne v dokumentu „Zpracování osobních údajů a jejich ochrana“ dostupné na https://drive.google.com/drive/folders/1T_RUEYuSuC7fewiku3sIvITEXY_noJG2.

Účastníci výslovně souhlasí s těmito pravidly a s tím, že pořadatel i organizátor soutěže jsou oprávněni užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezúplatně jejich jméno, příjmení, město bydliště, podobiznu, zvukový a obrazový záznam účastníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatel a organizátora v souvislosti s touto akcí a jím poskytovaných služeb, a to po dobu 5 let od ukončení akce.

11. DALŠÍ USTANOVENÍ

Pořadatel se zavazuje vypořádat případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.

Pořadatel ani organizátor nejsou odpovědní za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky, ani za technické problémy, které mohou být způsobeny v průběhu akce (zejm. za fungování webových stránek).

Účastník svou registrací v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně a bezvýhradně dodržovat.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které neuvedou všechny požadované údaje a osoby, které neudělí souhlas s těmito pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem nevyhoví těmto pravidlům. Dále jsou ze soutěže vyloučeny osoby, které se budou snažit narušit nebo naruší jakýmkoli způsobem technický systém soutěže, a to i bez prokázání úmyslu. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit, který účastník se dopustil snahy o zneužití nebo narušení technického systému soutěže. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít odůvodněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků.

O nezařazení a vyloučení ze soutěže rozhoduje s konečnou platností, bez uvedení důvodu či stanovení náhrady, pořadatel (popř. organizátor se souhlasem pořadatele).

Pořadatel, popř. organizátor se souhlasem pořadatele, si vyhrazuje právo rozhodnout všechny sporné otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. O výhrách v akci konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastníkovi.

Pořadatel si vyhrazuje právo akci kdykoliv změnit nebo zrušit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna pravidel je účinná ode dne zveřejnění změny na www.penozrouti.cz/pravidla. Na výhry není právní nárok. Výhry vyobrazené v reklamních materiálech jsou ilustrativní, nemusí co do barevnosti a motivu odpovídat zaslané výhře. Výherce nemá nárok na výběr velikosti a motivu příslušné výhry.

Úplná pravidla akce jsou zveřejněna na internetových stránkách www.penozrouti.cz/pravidla.

V Praze dne